فضیلت دوستی با اهل بیت(ع)

بنیاد اسلام
1 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله :
اسلام برهنه است وجامه آن حیاست وزیورش، وقارومردانگى اش، کردار نیک و ستونش، پارسایى. هر چیزى بنیادى دارد و بنیاد اسلام، دوست داشتن ما اهل بیت است.

2 ـ امام على علیه السّلام :
رسول خدا صلّى الله علیه و آله به من فرمود: اى على، اسلام [به منزله پیکرى] برهنه است که لباس آن، پرهیزگارى مى باشد و اثاث خانه اش، هدایت و زیورش، حیا و ستونش، پارسایى و قوامش، کردار نیک و بنیاد اسلام، دوست داشتن من و دوست داشتن اهل بیت من است.

3 ـ امام باقرعلیه السّلام
ـ از پدرش از جدش ـ : چون رسول خدا صلّى الله علیه و آله مناسک حجة الوداع را به پایان برد، بر اشتر خود سوار شد و شروع به گفتن این جمله کرد: به بهشت
نرود مگر کسى که مسلمان باشد. ابوذر غفارى رحمه الله برخاست و عرض کرد: اى رسول خدا، اسلام چیست؟ حضرت فرمود: اسلام برهنه است و جامه اش، پرهیزگارى است و زیورش، حیا و قوامش، پارسایى و جمالش [کمالش] دیندارى و میوه اش، کردار نیک است. هر چیزى بنیادى دارد و بنیاد اسلام، دوست داشتن ما اهل بیت است.

4 ـ امام على علیه السّلام
ـ در خطبه اى که طىّ آن از خاندان محمّد سخن مى گوید ـ : آنان تکیه گاه هاى اسلامند و پناهگاه هاى امن، به واسطه [پایمردى ایشان، حقّ به جایگاه خود بازگشت و باطل از جایش برکنده و دور شد و زبانش از بیخ قطع گردید.

5 ـ امام باقرعلیه السّلام :
دوست داشتن ما اهل بیت، نظام دین است.

6 ـ امام باقرعلیه السّلام :
اسلام بر پنج چیز بنا شده است: بر نماز و زکات و روزه و حج و ولایت و به هیچ چیزى به اندازه ولایت فرا خوانده نشده است.

رک : حقوق اهل بیت / عناوین حقوقهم / الولایة


دوست داشتن اهل بیت، دوست داشتن خداست
7 ـ امام على علیه السّلام : از رسول خدا صلّى الله علیه و آله شنیدم که مى فرماید: من سَرور فرزندان آدم هستم و تو، اى على و امامان پس از تو، سَروران امّت من هستید؛ هرکس ما را دوست بدارد، خدا را دوست داشته است و هرکس ما را دشمن داشته باشد، خدا را دشمن داشته است، هرکه با ما دوستى ورزد، با خدا دوستى ورزیده و هرکس با ما دشمنى کند، با خدا دشمنى ورزیده است. هرکس از ما اطاعت کند، از خدا اطاعت کرده و هرکه از ما نافرمانى کند، خدا را نافرمانى کرده است.

8 ـ امام صادق علیه السّلام :
هرکه حقّ (و مقام) ما را بشناسد و دوستمان بدارد بى گمان خداى تبارک و تعالى را دوست داشته است.

9 ـ امام هادى علیه السّلام
ـ در زیارت جامعه که بدان امامان را زیارت مى کنند ـ : هرکه با شما
دوستى کند با خدا دوستى کرده است و هر که با شما دشمنى کند با خدا دشمنى کرده است، هر که شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته است و هرکه شما را دشمن داشته باشد خدا را دشمن داشته است.دوست داشتن اهل بیت، دوست داشتن رسول خداست
10 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله : خدا را به خاطر نعمتهایش که به شما مى دهد دوست بدارید و مرا به خاطر خدا دوست بدارید و اهل بیتم را به خاطر من دوست بدارید.

11 ـ زید بن ارقم:
در خدمت رسول خدا صلّى الله علیه و آله بودم که فاطمه علیها السّلام ، در حالى که جامه اى پشمى به تن داشت و از خانه اش بیرون آمده به اتاق پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله مى رفت، از کنار ما گذشت. فرزندان او حسن و حسین نیز همراهش بودند و على علیه السّلام در پى آنان حرکت مى کرد. پیامبرصلّى الله علیه و آله نگاهى به ایشان کرد و فرمود: هرکس اینان را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هرکس ایشان را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است.

12 ـ امام باقرعلیه السّلام :
خدا را دوست بدارید و رسول خدا را به خاطر خدا دوست بدارید و ما را به خاطر رسول خدا صلّى الله علیه و آله دوست بدارید.

هدیه اى الهى
13 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله : خداوند اسلام را آفرید و براى آن عرصه اى و نورى و حصارى و یاورى قرار داد. عرصه آن قرآن است و نورش، حکمت و حصارش، نیکى و یاورانش، من و اهل بیت من و شیعیان ما هستیم. پس اهل بیت من و شیعیان و یاوران آنان را دوست بدارید؛ زیرا شبى که مرا به آسمان دنیا بالا بردند و جبرئیل مرا به اهل آسمان معرفى کرد، خداوند محبّت مرا و محبّت اهل بیت من و شیعیان آنها را در دلهاى فرشتگان به ودیعت نهاد و این
محبّت تا روز قیامت در دل هاى آنان سپرده است. سپس [جبرئیل] مرا به سوى زمینیان فرود آورد و مرا به اهل زمین معرفى کرد و خداوندـ عزوجل ـ محبّت من و محبّت اهل بیت من و شیعیان آنها را در دلهاى مؤمنان امّتم به ودیعت نهاد. بنابراین، مؤمنان امّتم این ودیعه مرا درباره اهل بیتم تا روز قیامت حفظ مى کنند.

14 ـ امام باقرعلیه السّلام : من مى دانم که این محبّت شما نسبت به ما چیزى نیست که خود شما آن را ساخته باشید، بلکه کار خداست.

15 ـ امام صادق علیه السّلام : محبّت به ما [اهل بیت] را خداوند از خزانه هایى که زیر عرش اوست و مانند خزانه هاى زر و سیم مى باشند، از آسمان فرو مى فرستد و آن را جز به اندازه نفرستد و جز به بهترین آفریدگان عطایش نکند. این محبّت را ابرى است، همچون ابرهاى باران زا؛ پس هرگاه خداوند بخواهد آن را به بنده اى که دوستش مى دارد اختصاص دهد به آن ابر فرمان مى دهد و باران محبّت فرو مى ریزد، همچنان که ابرهاى باران زا مى بارند و این باران به جنین در شکم مادرش مى رسد.برترین عبادت
16 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله : یک روز محبّت ورزیدن به آل محمّد، بهتر از یک سال عبادت است و هرکه با این محبّت از دنیا رود، وارد بهشت شود.

17 ـ پیامبر خدا صلّى الله علیه و آله :
در سفارش خود به ابوذر ـ : بدان که نخستین گام عبادت خدا، شناخت اوست... سپس ایمان داشتن به من و اقرار به اینکه خداوندـ عزوجل ـ مرا به سوى همه مردم فرستاد تا آنان را به امر خدا نوید و هشدار دهم و به سوى خدا فرا خوانم وچراغى فروزان هستم؛ سپس دوست داشتن اهل بیت من، که
خداوند ناپاکى را از ایشان زدود و پاک و پاکیزه شان گردانید.

18 ـ امام على علیه السّلام :
بهترینِ نیکیها، محبّت و علاقه به ماست و بدترینِ بدیها، دشمن داشتن ماست.

19 ـ امام صادق علیه السّلام :
بالا دست هر عبادتى عبادتى است و محبّت به ما اهل بیت بالاترین عبادت است.

20 ـ فضیل:
به ابوالحسن علیه السّلام عرض کردم: در میان چیزهایى که خداوند بر بندگان واجب کرده، برترین چیزى که مایه تقرّب آنان به خدا مى شود چیست؟ فرمود: برترین چیزى که بندگان به وسیله آن به خدانزدیک مى شوند اطاعت از خدا و اطاعت از رسول او و دوست داشتن رسول خدا و اولوا الامر است.


دوست داشتن اهل بیت علیهم السّلام از جمله باقیات الصالحات است
21 ـ محمّد بن اسماعیل بن عبدالرحمن جعفى: من وعمویم، حصین بن عبدالرحمن به حضور امام صادق علیه السّلام رسیدیم. حضرت، عمویم را نزدیک خود نشاند و فرمود: اینکه با توست، پسر کیست؟ عرض کرد: پسر برادرم، اسماعیل. فرمود: خدا اسماعیل را رحمت کند و از گناهانش درگذرد، چگونه جانشینى براى او بوده اید؟ عرض کرد: بعد از او، بهترین چیزى را که خداوند به ما عطا فرموده، یعنى محبّت به شما را، حفظ کرده ایم. حضرت فرمود: اى حصین، دوستى ما را دست کم نگیرید؛ چرا که از جمله باقیات الصالحات است. عمویم عرض کرد: اى پسر پیامبر خدا، من آن را دست کم نگرفته ام، بلکه خدا را به خاطر آن سپاس مى گویم.

 نظرات ()

لینک ثابت - نوشته شده توسط حسین نیک روان در دوشنبه 86/9/19 ساعت 5:18 عصر

طبقه بندی: ()